This is the product title

چراغ گردسوز بزرگ مسی شاه عباسی1453


 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است