شکلات خوری گوشواره دارسایز1کد(1434)


  • نوع فلز:مسی
  • نوع فلز گوشواره:برنجی
  • ویژگی :گوشواره دار

عنوانشرح
نوع فلزمسی
ویژگی گوشواره دار
نوع فلز گوشوارهبرنجی